Od 23.02 do 03.03 čerpáme dovolenku. Objednávky v tomto období budú vybavené až po skončení dovolenky. Ďakujeme za pochopenie.

Doručenie zdarma nad 150 Eur po celej SR a ČR a bez obmedzenia!!!

Všetko pre smart domov, automatizáciu budov

a elegantné dotykové vypínače

Ochrana osobných údajov

 • Previous
 • Ďalší

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Znenie do 25. mája 2018

Informácie podľa §15 ods. 1 zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.koti.sk je spoločnosť PRIVILEG.SK, prevádzka Nad jazerom 44, Nová Dedinka, 900 29, IČO: 45243140, DIČ: 2022911594, IČDPH: SK2022911594.

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Vybavenie objednávky sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy, ktorá sa uzavrie pri potvrdení objednávky. Uzatvorená kúpna zmluva umožňuje prevádzkovateľom použitie nevyhnutných osobných údajov kupujúceho výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom súvisiacu priamo s danou objednávkou.

PRIVILEG.SK, s.r.o. prehlasuje, že s osobnými údajmi zákazníkov bude nakladať v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a/alebo Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Pred nakupovaním v obchode odporúčame sa zaregistrovať. Registráciou kupujúci získa výhodu rýchlejšieho opakovaného nákupu. V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie.

Registráciou kupujúci udelí súhlas výlučne s ukladaním (nie spracovaním) osobných údajov. Ukladané osobné údaje v žiadnom prípade nebudú ďalej použité:

 • bez ďalšieho špecifického súhlasu (napr. súhlas so spracovaním osobných údajov z dôvodu zasielanie newslettra), ktoré bude potrebné dodatočne potvrdiť zo strany kupujúceho,
 • bez uzatvorenia kúpnej zmluvy bez ktorého plnenie predmetu kúpnej zmluvy nie je možné.

Pri registrácii a/alebo nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátanie krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
 • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a komunikáciu s Vami)
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ďalšie firemné údaje (voliteľné pre firmy, IČO, DIČ a IČ DPH)
 • voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

Pri uzatvorení kúpnej zmluvy všetky vaše osobné údaje spracovávame výlučne pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky na základe kúpnej zmluvy:

 • ktorá sa uzatvorí potvrdením objednávky cez eshop www.koti.sk
 • ktorá sa uzatvorí formou elektronickej komunikácie po potvrdení poskytnutej ponuky kupujúcim

Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované a všetky vaše osobné údaje zmazané.

Vaše osobné údaje získavame v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v súlade s §10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bez súhlasu dotknutej osoby. Vy nám poskytujete tieto údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie, ktorá je nevyhnutná na splnenie povinností zvyplývajúce z kúpnej zmluvy. Osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a všeobecných obchodných podmienok.

Osobné údaje získané na základe súhlasu za účelom informovania o akciách, novinkách a zľavách spracúvame v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a/alebo Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Pri nákupe nám môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom informovania o akciách, novinkách a zľavách po zaškrtnutí políčka „Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov" na dobu neurčitú. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou, súhlas zanikne do 24hod od doručenia.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celková cená objednávky.

V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účely marketingu a žiadať ich likvidáciu. Vy ste povinný poskytnúť nám len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle §16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Vaše osobné údaje nie sme oprávnení spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania. Tretím stranám alebo verejnosti máme právo poskytnúť len a výlučne súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Znenie od 25. mája 2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná ulica 2283/43, Šamorín, 93101, Prevádzka: Nad jazerom 44, Nová Dedinka, 900 29, IČO 45243140, DIČ 2022911594, IČ DPH: SK2022911594, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24586/T.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 915 586 655, písomne na adrese Prevádzka: Nad jazerom 44, Nová Dedinka, 900 29, alebo e-mailom info@koti.sk.

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, DIČ ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) a IČ DPH ak je ako živnostník platca DPH.
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 915 586 655, písomne na adrese Prevádzka: Nad jazerom 44, Nová Dedinka, 900 29, alebo e-mailom info@koti.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kontakt informácie

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 915 586 655, písomne na adrese Prevádzka: Nad jazerom 44, Nová Dedinka, 900 29, alebo e-mailom info@koti.sk .

Odkazy na legislatívu

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="moz-extension://5855fa7c-8c6a-4b0a-ba21-6b468bdd4dcb/skin/s3gt_tooltip_mini.css" /></div>
 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami Cookies